LAIMĒ BĒRNU VELOSIPĒDU

LAIMĒ BĒRNU VELOSIPĒDU!

  1.   Kampaņas norises laiks un organizators

1.1. Kampaņa “Laimē bērnu velosipēdu!”, turpmāk saukta – “Kampaņa”, tiek īstenota Latvijas Republikā laika posmā no 20.03.2017. līdz 02.04.2017. (ieskaitot) un to organizē Mediabrands Digital OÜ, turpmāk saukts – “Organizators”.

1.2. Kampaņas īstenošanas kārtību nosaka Organizators ar šiem noteikumiem. Visi Organizatora lēmumi saistībā ar Kampaņas organizēšanu ir galīgi un visiem Kampaņas dalībniekiem obligāti. Kampaņā drīkst piedalīties personas, kuras pastāvīgi uzturas Latvijā, izņemot Organizatoru, oficiālo Peugeot izplatītāju un KW Bruun Baltic OÜ darbinieki.

  1.   Piedalīšanās kampaņā un balvas

2.1. Piedaloties kampaņā, dalībnieki apstiprina, ka viņi ir iepazinušies un piekrīt kampaņas noteikumiem un nosacījumiem.

2.2. Piedaloties kampaņā, dalībnieki piekrīt, ka galvenās balvas uzvaras gadījumā, Facebook un Peugeot mājaslapā tiek publicēti viņu attēli.

2.3. Kampaņā var piedalīties visas personas, kuras pastāvīgi uzturas Latvijā.

2.4. Lai piedalītos kampaņā, lietotājam norādītajā saitē jāreģistrējas Peugeot jaunumiem un jākļūst par Peugeot Facebook lapas sekotāju.

2.5. Starp visiem dalībniekiem, kas ir reģistrējušies jaunumiem un ir Peugeot Facebook lapas sekotāji, tiek izlozēta balva, kas ir Peugeot LJ-16 bērnu velosipēds.

2.6. Balva tiek nodota savstarpēji norunātā Peugeot pārstāvniecībā.

2.7. Sazināšanās ar balvas uzvarētāju notiek vēlākais 3 darbadienu laikā pēc izlozes. Ja Organizatoram vai viņa pārstāvim neizdodas sazināties ar uzvarētāju un tas nav noticis Organizatora vainas dēļ, Organizators neatbild par balvas nodošanu uzvarētājam. Ja uzvarētājs atsakās no balvas, Organizatoram ir tiesības izlozēt jaunu uzvarētāju.

 2.8. Uzvarētāja laimētā balva netiek aizstātas naudā vai ar cita veida balvu, lietošanas tiesību datumi netiek mainīti.

2.9. Ar balvu izsniegšanu saistītās valsts nodevas apmaksā Organizators likumā paredzētajā kārtībā un termiņā.

  1.   Citi noteikumi

3.1. Nepārvaramas varas (force majeure) gadījumā Organizatoram ir tiesības Kampaņu vienpusēji pārtraukt, nekavējoties informējot par to Facebook vai citos veidos.

3.2.  Jebkādas pretenzijas par Kampaņas organizēšanu vai īstenošanu jāsūta Mediabrands Digital uz e-pastu: eva@mbd.ee.

3.3. Visi strīdi, kas skar Kampaņu, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

3.4. Piedaloties kampaņā, dalībnieki piekrīt tam, ka tiek saglabāts viņu vārds, uzvārds un kontaktinformācija, kā arī Kampaņas Organizators vai viņa pilnvarotais pārstāvis to izmanto šīs Kampaņas ietvaros vai nākotnes kampaņu un pasākumu plānošanā, organizēšanā, kā arī lai informētu Kampaņas dalībniekus par šādām kampaņām un pasākumiem, kā arī citiem Organizatora iespējamiem ar reklāmu un mārketingu saistītiem mērķiem.

3.5. Papildu informāciju par Kampaņu var saņemt, rakstot uz e-pastu: eva@mbd.ee.

ATRAST DĪLERI

Iespējams, ka radusies ielādes problēma. Lūdzu, mēģiniet vēlāk vēlreiz. Ja problēma joprojām pastāv, lūdzu, sazinieties ar mums.