Ziemassvētkos brauc mājās

1. Kampaņas laiks un organizators
1.1. Kampaņa “Ziemassvētkos brauc mājās!”, turpmāk - “Kampaņa” norisinās Latvijas Republikā no 03.12.2017. līdz 13.12.2017. (ieskaitot) un to organizē Mediabrands Digital OÜ, turpmāk – “Organizators”.
1.2. Ar šiem noteikumiem Organizators nosaka kampaņas norises kārtību. Visi Organizatora lēmumi par Kampaņas norisi ir galīgi un visiem Kampaņas dalībniekiem saistoši. Kampaņā var piedalīties personas, kas ir Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji, izņemot Peugeot oficiālo izplatītāju un KW Bruun Baltic OÜ darbiniekus.

2. Dalība kampaņā un balvas
2.1. Piedaloties kampaņā, dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies un piekrīt Kampaņas noteikumiem un nosacījumiem.
2.2. Piedaloties kampaņā, dalībnieki piekrīt, ka uzvaras gadījumā attiecīgi attēli tiks publicēti Facebook un Peugeot mājaslapā.
2.3. Kampaņā drīkst piedalīties visi Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji.
2.4. Lai piedalītos kampaņā, jākļūst par Peugeot Facebook lapas fanu.
2.5. Lai piedalītos kampaņā, komentāru sadaļā zem kampaņas ieraksta jāatbild uz jautājumu: “Ko Tu vēlies saņemt šajos Ziemassvētkos?”
2.6. Starp visiem dalībniekiem, kas ir Peugeot Facebook lapas fani un ierakstījuši attiecīgo komentāru, tiek izlozēta balva, kas ir Peugeot 308 lietošanas tiesības laika posmā 20. – 27.12.2017.
2.7. Balva uzvarētājam tiek izsniegta Rīgā, norunātajā Peugeot pārstāvniecībā.
2.8. Sazināšanās ar balvas uzvarētāju notiek vēlākais 3 darbadienu laikā pēc izlozes. Ja Organizatoram vai tā pārstāvim neizdodas sazināties ar uzvarētāju un pie tā nav vainīgs Organizators, Organizators neatbild par balvas nenodošanu uzvarētājam. Ja uzvarētājs atsakās no balvas, Organizatoram ir tiesības izlozēt jaunu uzvarētāju.
2.9. Balva uzvarētājam nevar tikt aizstāta ar naudu vai cita veida balvām, automobiļa lietošanas tiesību datumi nevar tikt mainīti.
2.10. Ar balvas nodošanu saistītās valsts nodevas apmaksā Organizators likumā paredzētajā kārtībā un termiņos.
2.11. Kampaņas uzvarētāja vārds un uzvārds tiek publicēts 13.12.2017.

3. Pārējie noteikumi
3.1. Nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu gadījumā Organizatoram ir tiesības vienpusēji Kampaņu pārtraukt, nekavējoties par to paziņojot caur Facebook vai citos veidos.
3.2. Jebkādas pretenzijas saistībā ar Kampaņas organizāciju vai norisi var nosūtīt Mediabrands Digital uz e-pastu: eva@mbd.ee.
3.3. Jebkādi ar Kampaņu saistīti strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
3.4. Piedaloties kampaņā, dalībnieki piekrīt, ka Organizators vai tā pilnvarots pārstāvis saglabā un izmanto dalībnieku vārdus, uzvārdus un kontaktinformāciju gan šīs Kampaņas ietvaros, gan nākamo kampaņu un pasākumu plānošanai, organizēšanai un Kampaņas dalībnieku informēšanai par šādām kampaņām un pasākumiem, kā arī citiem ar Organizatora reklāmu un mārketingu saistītiem iespējamiem mērķiem.
3.5. Papildu informāciju par Kampaņu var saņemt, rakstot uz e-pastu: eva@mbd.ee.